Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ VSTUPENEK

1. Předmět podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na akci PRAŽSKÝ VÝBĚR / TONY DUCHÁČEK & GARAGE / TELEGRAF 2023 (dále jen Akce) prostřednictvím webu prazskyvyber.nejticket.cz provozovaným SHERWOOD Digital a.s., Praha, IČ: 28465911, (dále jen zprostředkovatel), pořadatelem Akce, kterým je Skybrand s.r.o., Palackého 237, 282 01 Český Brod, DIČ CZ24831140 (dále jen Pořadatel) a všechny smluvní vztahy s se zákazníky, které z toho vyplývají.

2. Smluvní vztahy

Zakoupením vstupenek vzniká tímto přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny, a to bez udání důvodu.

3. Způsoby prodeje vstupenek

Vstupenky jsou prodávány prostřednictvím webového portálu prazskyvyber.nejticket.cz. Online prodej na základě rezervace – tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrada vstupenek online platební kartou provedené na portálu prazskyvyber.nejticket.cz.

4. Ceny a poplatky

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

1. Popis služby

a. Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na akci prostřednictvím webového portálu prazskyvyber.nejticket.cz (dále jen služba).
b. Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku prostřednictvím on-line platby.

2. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby

a. K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit objednávkový  formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v objednávkovém formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází Pořadatele a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen.
b. Registrovaný zákazník vybírá a nakupuje vstupenky z možných cenových úrovní požadované akce včetně možných nabízených slev.
c. Stisknutím tlačítka „Pokračovat v nákupu“ zákazník odesílá svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému při koupi vstupenek se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu: vstupenky@nejticket.cz. Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. Zakoupením vstupenky zákazník souhlasí s provozním řádem akce a zavazuje se jej dodržovat.
d. Stisknutím tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybrané vstupenky vybranou platební metodou.
e. Platba realizovaná prostřednictvím internetu má automaticky přidělený svůj variabilní symbol, který je zákazník povinen si uschovat. Variabilní symbol a rezervační kód, slouží prodejci jako identifikační údaje pro další komunikace ohledně uhrazených vstupenek.

Zákazník bere na vědomí, že prodané vstupenky nelze vracet.

Článek III. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Pořadatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Pořadatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Pořadatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Zakazník poskytuje souhlas s použitím e- mailového a telefonního kontaktu pro marketingové účely Pořadatele a partnerů akce.

2. Bezpečnost dat

Pořadatel ani zprostředkovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k příslušnému datovému úložišti kdy tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Záruky Pořadatele.

Pokud má Pořadatel k dispozici informace o zrušení nebo změnění termínu akce, bude Pořadatel zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.nejticket.cz. Pořadatel nebude poskytovat žádné náhradní plnění zákazníkovi za ušlý čas či zisk apod., který bude způsoben nekonáním akce.

4. Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

5. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek

1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 02. 2023

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I. - Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a pořadatele v případech, kdy přes veškeré úsilí pořadatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek.

Článek II. - Prodej vstupenek

1. Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na akce PRAŽSKÝ VÝBĚR / TONY DUCHÁČEK & GARAGE / TELEGRAF (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Článek III. - Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

1. Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému doručení všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek přímo pomocí mailu vstupenky@nejticket.cz.

Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost uvedených údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Článek VI. - Vracení vstupenek

1. Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje příslušný pořadatel akce do 20 dnů. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek na prodejním místě, na webovém portálu www.nejticket.cz, případně formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na adresu vstupenky@nejticket.cz

Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, provádí se vracení vstupenek zakoupených prostřednictvím prodejního místa a to na takovém prodejním místě, na kterém zákazník vstupenku zakoupil = zaplatil. Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, zajišťuje vracení vstupného v případě vstupenek zakoupených prostřednictvím internetové on-line platby pořadatel.

Článek VII. - Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád je závazný pro zákazníka a pořadatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamující souhlasí s tím, že pořadatel vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek.
Všechny ceny jsou aktuální a konečné! Provozovatel je plátce DPH.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti SHERWOOD Digital a.s., IČ: 28465911 pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SHERWOOD Digital a.s., IČ: 28465911.

1.2.Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování SHERWOOD Digital a.s., Koperníkova 794/6, 120 00 Praha, adresa elektronické pošty vstupenky@nejticket.cz

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.   

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).  

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.  

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 15 let od ukončení smluvního vztahu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).  

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Správce Vaše osobní údaje předává jmenovanému zpracovateli osobních údajů, jímž je SHERWOOD Digital a.s., Identifikační číslo: 28465911, se sídlem Koperníkova 794/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemně elektronickou poštou na vstupenky@nejticket.cz.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Praze, dne 1.02.2023 SHERWOOD Digital a.s.